fbpx

Rozvoj osobnosti a sociálních dovedností dětí skrze zážitkovou pedagogiku

Osobnostně sociální rozvoj dětí z pohledu zážitkové pedagogiky obohacuje oblast volnočasových aktivit cíleným působením na kompetence dětí. Rozvoj spojený s vědomosti, dovednosti a postoje vedoucí k žádoucími cíli se stává jedním z klíčovým faktorů pro kvalitu programů. Jak uspořádat volnočasovou aktivitu, která přispívá k efektivnímu rozvoji kompetencí dětí, tak o to tu dnes běží!

Tematické okruhy

Pouze aktivity, které všechny aktéry (děti i vedoucí) nadchnou, mají potenciál pro ten „pravý“ přesah. Zaměřit se můžete dle rámcového vzdělávacího programu na následující oblasti:

  • osobnostní rozvoj (rozvoj schopností poznávání; sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita)
  • sociální rozvoj (poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace a kompetice)
  • morální rozvoj (praktická etika; řešení problémů, rozhodovací dovednosti)

Cíle

Fantazii se ve většině případů meze nekladou a cíle mohou směřovat do více oblastí, ale jako ve všem platí – měly by být „SMART“ a zajímavé pro děti.

Staré známé přísloví totiž říká, že ryba se chytá na to, co chutná rybě, ne rybáři!

Pokud nevíme, čeho jimi chceme dosáhnout, nejsme schopni vést reflexi. Začněte tedy cílem, který by měla aktivita splňovat (např. Děti zjistí, jaké jsou možné role v týmu a jaké vlastnosti pro ně potřebují).

Tabulka popisující metodu SMART na příkladech

Metody osobnostního a sociálního rozvoje

Takovou cestou k vytyčenému cíli může být právě pohybová hra v týmech. Ať už vybíráme metodu jakoukoli, měla by zapojit všechny děti, aby si ji mohly zažít na „vlastní“ kůži a dávala prostor pro jejich vyjádření. Co je však hlavní, najít prostor pro zapojení opravdu všech!

Při plánování je třeba brát zřetel na zvolení správného typu úkolu, což může být brainstorming, analýza výtvorů, pohybová či kompetitivní (soutěživá)/kooperativní aktivita, hraní rolí, psaní textů atd. Všechny tyto aktivity mají velký potenciál a lze je různě kombinovat, vždy však k přihlédnutí k cíli. (Pro příklad našeho cíle ohledně týmových rolí lze využít hru v týmech, ať už se jedná o outdoorovou verzi scrabble nebo večerní kvíz).

Reflexe (zpětná vazba)

Role realizátora je nezastupitelná po celou dobu probíhajícího programu, klíčovou fázi však zajišťuje na konci. Už dávno není cílem reflexe říci, co se nám „líbilo“ a „nelíbilo“, ale s dětmi znovu „odžít“ průběh aktivity. Správně zacílená aktivita s provedenou reflexí dle Kolbova cyklu učení totiž dokáže nejenom děti pobavit, ale i podpořit je v aplikaci zažitého do dění v budoucnosti. Tím se stává klíčový právě zážitek, ne prožitek.

Kolbův cyklus učení přispívá sociálnímu rozvoji.

Zdroj: Česká cesta

Prožitek v nás nechává dojem „teď a tady“ (bavilo x nebavilo), ale prostřednictvím verbalizování prožitého, jeho uvědomováním je možné poznatky o vlastním chování analyzovat a vytvořit závěr pro budoucnost. Většina aktivit totiž simuluje situace, do kterých se každodenně dostáváme (komunikace s druhými, řešení konfliktů, poznávání nového prostředí apod.).

Volný čas dětí

Volný čas dětí může být skvělým prostorem pro jejich rozvoj, ale jako všechno ostatní záleží na tom, jakou práci si realizátoři dají s vytvořením programu. V organizaci Volnočasovky SPORT, z. s. je pro nás klíčové pracovat s menšími skupinkami dětí tak, abychom se jim mohli věnovat a upravovat program dle potřeb.

Každé léto chystáme dva turnusy dětských letních táborů. Tábor pro děti, které se rádi pohybují v přírodě a povídají si o všem kolem sebe.

Zajímají Vás programy pro děti? Přečtěte si i naše další články!

4 kompetence, které můžete rozvíjet v programech pro děti

Co přimíchat do programů pro děti? Improvizaci nebo kreativitu!

Proč dopravní výchova patří na pobyty pro děti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *